Wzrost efektywności dzięki wyeliminowaniu MUDA

Muda to japoński termin używany w filozofii lean dla określenia marnotrawstwa - procesów lub czynności, które nie przynoszą żadnej wartości dodanej a więc takich, które są bezużyteczne czyli zbędne. Zgodnie z lean management każda czynność zużywająca zasoby a nie przynosząca wartości dodanej to marnotrawstwo – jeśli zależy nam na jak największej efektywności to oczywistym jest, że czynności takie powinny być wyeliminowane.

Nadprodukcja, składowanie zapasów ponad miarę, zbędny ruch i czynności w transporcie wewnętrznym, błędy w organizacji procesów czy zbyt długi czas oczekiwania na materiał niezbędny do produkcji – wszystko jako marnotrawstwo zasobów może być określone terminem MUDA. Wyeliminowanie muda ze wszystkich procesów w przedsiębiorstwie – a więc nie tylko z procesów stricte produkcyjnych ale i magazynowych pozwala zwiększyć efektywność całej organizacji dzięki m.in. lepszemu wykorzystywaniu dostępnych zasobów, podniesieniu wydajności pracy oraz obniżeniu kosztów wytworzenia produktów a tym samym wzrasta konkurencyjność danego przedsiębiorstwa na rynku 

Rodzaje MUDY

Zależnie od interpretacji wyróżnia się 7 lub 8 rodzajów marnotrawstwa – znajdują się wśród nich:

Nadprodukcja – mamy z nią do czynienia w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo z różnych powodów wytwarza dny produkt bez powiązania z zapotrzebowaniem rynku. Dzieje się tak np. ponieważ zdecydowano np. o podjęciu działań produkcyjnych z wyprzedzeniem, na zapas – w większej ilości. Jest to oczywiście sprzeczne z podstawową zasadą just in time. Co więcej nadprodukcja pociąga za sobą kolejne rodzaje marnotrawstwa – np. konieczność przechowywania nadmiernych zapasów.

Nadmierne zapasy – w tej kategorii MUDY znajdziemy wszystko to co nie jest niezbędne do utrzymania i realizacji założonych planów produkcyjnych a więc nadmierne ilości materiałów, surowców, półproduktów a nawet wyrobów gotowych czyli wspomniane wyżej efekty nadprodukcji. Nadmierne zapasy oznaczają „zamrożone” środki finansowe, które mogłyby być wykorzystane w efektywny sposób przynoszący wymierne korzyści. Nadmierne zapasy to również zwiększone ryzyko uszkodzenia, zniszczenia materiałów.

Błędy jakościowe – to działania,  które są czymś więcej niż nieprzynoszącymi wartości dodanej „ruchami”, błędy takie przynoszą bowiem wymierne straty nie tylko w postaci wadliwych produktów ale co więcej powodują konieczność poniesienia dodatkowych nakładów – np. poprzez koszty naprawy lub koszty związane z ponownym wytworzeniem produktów. Straty wymierne przynosi zatem każda czynność, która nie przyniosła oczekiwanych efektów i musiała zostać powtórzona.

Oczekiwanie, przestoje – z tym rodzajem marnotrawstwa mamy do czynienia za każdym razem kiedy w procesie produkcyjnym jakieś działanie zostaje spowolnione lub wstrzymane z powodu oczekiwania czy to na zakończenie innego procesu czy to np. na niezbędne materiały, narzędzia czy informacje niezbędne do wykonania danego zadania. pracy.

Nadmierne przetwarzanie – w tej kategorii MUDY znajdziemy każdą czynność bez wykonania której dany produkt finalny i tak posiadałby parametry które oznaczałyby zgodność z oczekiwaniami klienta w kontekście jakości produktu. Znajdziemy tu więc niepotrzebne zastosowanie technologii, maszyn, drogich narzędzi które w efekcie końcowym nie przynoszą wartości dodanej a możliwe byłoby osiągnięcie dokładnie takiego samego efektu w sposób prostszy i tańszy.

Niewykorzystany potencjał pracowników – niewykorzystywanie pomysłów, kreatywności, kompetencji, talentów, a także dostępnego czasu pracy pracowników. Wykonywanie przez pracowników zadań będących  poniżej ich kompetencji – to wszystko jest również marnotrawstwem i mieści się w określeniu MUDA.

Zbędny ruch – działania pracowników takie jak niepotrzebne przechodzenie, sięganie po narzędzia, schylanie się itp. A więc jakikolwiek nadmierny (nie przynoszący wartości dodanej) wysiłek fizyczny wykonywany przez pracownika w trakcie wykonywania pracy, który wynika zazwyczaj z niewłaściwej organizacji lub błędnie zaprojektowanego stanowiska pracy to również MUDA.

Zbędny transport – niepotrzebne przewożenie lub przenoszenie materiałów lub produktów generuje dodatkowe koszty oraz zwiększa ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje marnotrawstwa odnoszą się nie tylko do działań stricte produkcyjnych ale również np. do procesów dotyczących magazynowania. Sposobem na wyeliminowanie marnotrawstwa w tym obszarze mogą okazać się właściwie zaprojektowane i dobrane rozwiązania z zakresu automatyki magazynowej. Z rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie różnych rodzajów strat (marnotrawstwa) skorzystała firma Konsmetal w swoim zakładzie w Nidzicy. Inwestycja w pełną automatyzację procesów związanych z laserowym przetwarzaniem blach pozwoliła na spektakularne efekty w obszarze eliminowania poszczególnych rodzajów MUDA.

KONSMETAL - najnowocześniejsza instalacja w Polsce i wyeliminowanie marnotrawstwa

Jak zorganizować procesy produkcyjne, aby drogie maszyny pracowały non stop i uniknąć przestojów związanych z oczekiwaniem na materiał, załadunkiem blach do cięcia, rozładunkiem wyciętych elementów, programowaniem maszyn itp. i jak w efekcie wyeliminować poszczególne rodzaje marnotrawstwa? Czy w hali produkcyjnej o powierzchni 810 m2 można zainstalować 2 wycinarki laserowe na formaty 4 x 2 m , wykrawarkę młoteczkową, prasy oraz magazyn na ponad 500 Ton blachy?  I w końcu, czy możliwa jest pełna automatyzacja procesów magazynowo produkcyjnych w firmie, która realizuje zróżnicowane i krótkie zlecenia produkcyjne, tak aby zapewnić maksymalną efektywność i elastyczność produkcji?

Dzięki uruchomionej w 2015 roku w pełni zautomatyzowanej instalacji magazynowo produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym firmy Konsmetal znajdującym się w Niedzicy fabryka Konsmetal jest w tej chwili najnowocześniejszym obiektem produkcyjnym w swojej branży w Polsce. Produkowane w niej rozwiązania z zakresu mechanicznych zabezpieczeń mienia spełniają wymagania norm europejskich oraz posiadają cały szereg certyfikatów. Nie powinien więc dziwić fakt, iż w trosce o jak najwyższą jakość oferowanych wyrobów Konsmetal inwestuje w najlepsze dostępne na rynku rozwiązania zwiększające efektywność i jakość produkcji elementów metalowych.

Mając na uwadze rozwój, osiągnięcie najwyższej możliwej efektywności procesów produkcyjnych, wyeliminowanie poszczególnych rodzajów marnotrawstwa oraz jakość Konsmetal zdecydował się na wdrożenie rozwiązania składającego się ze zautomatyzowanego systemu magazynowania blach w pełni zintegrowanego z maszynami. Podczas planowania niniejszej inwestycji Konsmetal szczególną uwagę zwracał na jak najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, minimalizację transportu wewnętrznego oraz efektywne wykorzystanie posiadanych maszyn produkcyjnych – wyeliminowanie poszczególnych rodzajów MUDA było więc tu zadaniem kluczowym. Jednym z głównych założeń było, aby pracujące wycinarki laserowe miały jak najkrótsze przestoje w cięciu blachy. Aby zrealizować to zadanie zdecydowano się po pierwsze na automatyzację procesu dostarczania blach zgodnie z programami produkcyjnymi, a po drugie automatyzację procesu zaopatrywania maszyn w materiał do cięcia oraz odbioru wyciętych elementów z wycinarek laserowych. Poza tym zdecydowano się na integrację wszystkich procesów poprzez oprogramowanie zajmujące się planowaniem produkcji.  W praktyce oznacza to, że wycinarki laserowe mają otrzymywać materiał do cięcia zgodnie z programem produkcji oraz wycięte arkusze mają być odbierane przez system magazynowy w sposób w pełni automatyczny bez jakiekolwiek ingerencji operatora lub służb logistycznych. Jako partnera przy realizacji niniejszego zadania Konsmetal wybrał firmę Friedrich Remmert GmH, która dzięki posiadanemu doświadczeniu i kompetencjach była w stanie zapewnić sukces planowanego przedsięwzięcia.

Dzięki pełnej integracji wszystkich urządzeń pracownicy przygotowania produkcji robiąc nesting przyporządkowują odpowiedni materiał do danego zlecenia produkcyjnego. Po przygotowaniu całego pakietu zleceń produkcyjnych przesyłany jest on do wycinarki laserowej. Na wycinarce laserowej operator zatwierdza dany pakiet zleceń, po czym cały proces realizacji tych zleceń odbywa się w pełni automatycznie. Magazyn przekazuje odpowiednie blachy do cięcia poprzez urządzenie do automatyzacji bezpośrednio na stół lasera, odbiera z wycinarki laserowej całe arkusze pociętych blach oraz przekazuje następną blachę dopóki cały pakiet zleceń produkcyjnych nie zostanie zrealizowany. Paleta z pakietem wyciętych blach może być zmagazynowana w systemie magazynowym lub bezpośrednio przekazana przez system magazynowy do obszaru w hali produkcyjnej, gdzie odbywa się sortowanie.

Poza wyżej wymienionymi założeniami jednym z największych wyzwań stojących przed ekspertami Remmerta było zaprojektowanie i wykonanie instalacji spełniającej określone wymagania w stosunkowo małej hali produkcyjnej. Konsmetal założył bowiem, że zarówno magazynowanie jak i prace związane z docinaniem arkuszy blach o wymiarach 2x4 m przez lasery odbywać się będą w hali o szerokości zaledwie 15m. Ponadto, w stosunkowo małej a przede wszystkim wąskiej hali miały być umieszczone dwie wycinarki laserowe, wykrawarka młoteczkowa oraz prasy krawędziowe. Z racji małej ilości miejsca było to zadanie naprawdę trudne ale w drodze współpracy, rozmów i wspólnych dyskusji ostatecznie wypracowano optymalne rozwiązanie spełniające w 100 % postawione założenia.

Jak to działa?

W celu realizacji zadania wykorzystano zautomatyzowany system magazynowania blach firmy Remmert. Instalacja ma wysokość niemal 7 metrów (6,7m) i długość 54 m (przy szerokości hali 15 m). W celu maksymalnego, efektywnego wykorzystania miejsca  cały załadunek blachy do magazynu odbywa się na zewnątrz hali produkcyjnej. Stacja załadowcza wyjeżdża przez zamontowaną w ścianie bramę rolowaną,  na zewnątrz hali gdzie następuje załadunek paczki blachy, która następnie wjeżdża do środka i jest pobierana przez układnicę regsłową i odkładana na właściwe miejsce. Brama rolowana jest oczywiście zintegrowana z systemem magazynowym i otwiera się jedynie w momencie wyjazdu lub wjazdu stacji do hali produkcyjnej. Dzięki  tym rozwiązaniom, w samej hali produkcyjnej nie ma standardowego transportu blachy – cały transport wewnętrzny jest wykonywany wyłącznie przez urządzenia firmy Remmert.

Nowa instalacja magazynowa, wraz ze wspomnianymi maszynami (lasery, wykrawarka,  prasy krawędziowe) została zaprojektowana i zrealizowana tak, że w całym układzie produkcyjnym to magazyn przejmuje rolę logistyki wewnętrznej. Oznacza to, że to magazyn przekazuje materiał do poszczególnych procesów produkcyjnych.

Laser firmy Bystronic (wykorzystany w tej instalacji) zintegrowany jest z magazynem Remmerta  poprzez urządzenie Bystronic Bytrans Cross. Bytrans Cross to rozwiązanie dedykowane do załadowywania i rozładowywania urządzeń do cięcia promieniem lasera. Pełna integracja wykonana przez firmę Remmert urządzeń Bystronica z magazynem blach obejmuje zarówno obszar oprogramowania, jak i i rozwiązań mechanicznych

Dużym atutem niniejszego rozwiązania jest również, fakt, że układnica regałowa przemieszczając daną paletę waży ją i porównuje dane o stanach magazynowych z rzeczywistością. Dzięki temu magazynowana blacha poddawana jest permanentnej inwentaryzacji, co pozwala zarówno na natychmiastowe wyłapanie dostaw blach nie zgodnych z zamówieniem oraz uniknięcie jakichkolwiek rozbieżności magazynowych.

Efekty – czyli warto zwrócić szczególna uwagę

Dzięki zautomatyzowaniu procesów w wyżej opisany sposób możliwa jest realizacja całego szeregu zleceń produkcyjnych bez udziału standardowej logistyki wewnętrznej czy operatora co pozwala na wyeliminowanie poszczególnych rodzajów potencjalnego marnotrawstwa. Pracownikom produkcji pozostaje jedynie wyciągnięcie w przeznaczonym do tego celu obszarze hali produkcyjnej już wyciętych zgodnie z programem produkcyjnym blach i posortowanie ich.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania zaproponowanego przez ekspertów Remmerta, główne założenie jakie poczyniła firma Konsmetal przy tym projekcie - a więc eliminacja przestojów laserów i innych rodzajów strat identyfikowanych jako  MUDA - zostało w pełni zrealizowane. W przypadku realizacji tego projektu, szczególną uwagę należy więc zwrócić na stopień automatyzacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych. Wart podkreślenia jest też fakt, iż w kontekście automatyzacji procesów przetwarzania blachy jest to w tej chwili najnowocześniejsza instalacja w Polsce.Dostawcą i kompleksowym wykonawcą opisanej instalacji jest firma Friedrich Remmert GmbH.

O firmie KONSMETAL

KONSMETAL jest liderem polskiego rynku mechanicznych zabezpieczeń mienia oraz cenionym producentem sejfów, multisejfów, kas pancernych, szaf metalowych, szaf na dokumenty oraz wrzutni nocnych i skarbców w Europie. Wszystkie produkty marki KONSMETAL produkowane są we własnej fabryce w Nidzicy, która jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w swojej branży w Polsce.

Efekty wdrożenia instalacji w firmie Konsmetal:

  • System magazynowania blach jest wstępnie przygotowany do podłączenia kolejnych maszyn i wykorzystania nowych technologii
  • Optymalizacja procesów intralogistycznych w obszarze magazynowania i przygotowania materiałów
  • Znacznie zwiększona wydajność zakładu i większe bezpieczeństwo procesów
  • Duża dyspozycyjność układu na poziomie 99,5 %
  • Lepsze wykorzystanie maszyn (do 20 h/dzień rzeczywistej pracy laserów)
  • Układnica o dużej prędkości przesuwania do 100 m /min
  • Duża pojemność magazynu dzięki kompaktowej budowie
  • Możliwość rozbudowy magazynu w przyszłości